Ronric training en consultancy

Ronric training en consultancy houdt zich sinds 1994 bezig met het trainen van leerplichtambtenaren en het adviseren van gemeenten op het vakgebied leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

Ruim 100 jaar geleden werd in Nederland de leerplicht ingevoerd. Sindsdien is de wet- en regelgeving rondom de leerplicht vele malen gewijzigd en aangepast. In Nederland gaan kinderen naar school zodra ze leerplichtig zijn (en soms, wanneer ze nog niet leerplichtig zijn). De koppeling tussen leerplicht en schoolplicht is in de leerplichtwet 1969 vastgelegd. Kinderen gaan naar school tenzij er overwegende, door de ouders aangedragen en door de overheid erkende, redenen zijn om een kind niet naar school te sturen.

Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet is opgedragen aan burgemeester en wethouders die hiertoe één of meer ambtenaren aanwijzen.

Ronric verricht in overleg en conform gemeentelijke, regionale en landelijke afspraken, gedurende een afgesproken periode, alle taken die van een ervaren leerplichtambtenaar verwacht mogen worden.

Er zijn al veel gemeenten die van onze kennis en kunde gebruik hebben gemaakt.

In het ‘Zakboek voor de leerplichtambtenaar’ komen vrijwel alle onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor scholen, leerplichtambtenaren, hulpverleningsinstanties en ouders. Ieder onderwerp wordt kort behandeld.

De volledige en actuele tekst van een aantal voor de leerplicht en de handhaving daarvan belangrijke wetten en regelingen is opgenomen.

Het zakboek pretendeert niet volledig te zijn. Het is een gebruiksvriendelijke en vooral praktische hulp voor wie snel informatie wil hebben over de Leerplichtwet 1969 en de RMC-wetgeving of voor wie een leerplicht- of een voortijdig schoolverlaten probleem moet oplossen.